remove frame Jedoethetfout.nl/apotheek/nitrofurantoin...