remove frame Https://goo.gl/maps/HYyG5WQCy5yRxb637