remove frame Https://turkeynewsgazette.com/goodbye-pr...