remove frame Https://belnovosti.by/novosti-kompanij/b...