remove frame Https://xvedo.net/video/4429/fully-fashi...